Veruschka Shoe Studio, 36, Naushir Barucha Marg, Avishkar Building,
B-108, opp. Grant Road station (W), Mumbai - 7, India. E : kothari.payal@gmail.com | Phone : 022 - 66152933